Ufuk Avrupa Programı Ara Misyonları

Ufuk Avrupa Programı Ara Misyonları

2021-2027 dönemini kapsayacak – Ufuk Avrupa Programı, Avrupa Komisyonu tarafından 2020 yılı Eylül ayında genel hatları ile açıklandı. Belirlediği 5 misyon için somut hedefler ve zaman çizelgeleri öneren “Ufuk Avrupa Misyon Ara Raporları” yayımlandı.

Ufuk Avrupa Misyon raporları ile AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi ve daha ölçülebilir hedefler dahilinde değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede belirlenen misyonlar kanserle savaşmak, iklim değişikliğine uyum sağlamak, okyanuslarımızı korumak, daha yeşil şehirlerde yaşamak ve toprak sağlığı ve gıda temini gibi dünyamızın karşı karşıya kaldığı zorluklardan bazılarını çözme taahhütleridir. Her bir misyon, bireysel eylemlerle elde edilemeyen, ölçülebilir bir hedefe ulaşmak için araştırma projeleri, politika önlemleri ve hatta yasama girişimleri gibi bir eylem portföyü olarak çalışacaktır.

 • Bu misyonlar aracılığı ile hedeflerin;
 • Cesur, ilham verici ve toplumla geniş ölçüde ilgili olmak,
 • AB misyonlarını hedeflenmiş, ölçülebilir ve zamana bağlı net bir şekilde çerçevelemek,
 • Etki odaklı ancak gerçekçi hedefler belirlemek,
 • Avrupa Birliği, ulusal ve yerel düzeylerde finansal kaynakları kullanmak,
 • Farklı disiplinler ve farklı araştırma ve yenilik türleri arasındaki faaliyetleri birbirine bağlamak,
 • Vatandaşların araştırma ve inovasyona yapılan yatırımların değerini anlamasını kolaylaştırmak olduğu belirtildi.

Misyonların İlgili Olduğu Alanlar

Kanseri yenmek[1]: Kanser yaş, cinsiyet veya sosyal statüden bağımsız olarak herkesi etkilemekte ve hastalar, aileler ve genel olarak toplumlar için muazzam bir yük oluşturmaktadır. Avrupa’da her yıl yeni kanser teşhisi konan kişi sayısının 2035 yılına kadar 3.5 milyondan 4.3 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Kanserdeki bu korkutucu eğilimleri tersine çevirmeyi amaçlayan ortak hedeflerin belirlenmesine yardımcı olacak misyon kapsamındaki hedefler;

 • Üç Milyondan fazla hayat kurtarmak,
 • Daha uzun ve daha iyi yaşam tarzı elde etmek,
 • Kanseri kapsamlı bir şekilde anlamak, önlenebilir olanı önlemek,
 • Teşhis ve tedaviyi optimize etmek,
 • Kansere maruz kalan tüm insanların yaşam kalitesini desteklemek ve bunlara eşit erişim sağlanmasıdır.

İklime Dirençli Bir Avrupa: Bu misyon AB’nin araştırma ve yeniliğe verdiği desteğin etkisini en üst düzeye çıkarmaya, toplum ve vatandaşlar için uygunluğunu göstermeye yardımcı olacaktır. Odak noktası, yaşamları ve varlıkları korumak için iklim değişikliğinin etkisine yönelik çözümler bulmak ve hazırlıklı olmaktır. Toplumsal dönüşüme yardımcı olan, olağan paydaşların ötesinde yeni topluluklara hitap ederek davranışsal değişiklikleri ve sosyal yönleri içerecektir. Haziran 2020’de, Misyon Kurulu, görev için somut hedefler ve zaman çizelgeleri öneren İklime Hazır ve Dirençli Bir Avrupa’ya Geçişin Hızlandırılması[2] adlı ara raporu sunmuştur. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu tarafından 2018 yılında emisyonları azaltarak, yeşil teknolojilere yatırım yaparak ve doğal çevreyi koruyarak bir bütün olarak AB ülkeleri için net sıfır sera gazı emisyonu elde etmenin desteklenmesi amacı ile iklim nötr hedeflerine yol gösterecek İklim Kanunu[3] taslağını oluşturulmuştur.

 Sağlıklı Okyanuslar, Denizler, Kıyı ve İç Sular[4]: Okyanuslar, denizler, kıyı ve iç sular toplumlarımız ve gezegenimizin geleceği için hayati öneme sahiptir. Misyon kapsamında, vatandaşlar arasında sağlıklı okyanusların, denizlerin, kıyı ve iç suların önemi konusunda farkındalık yaratılması ve bir dizi konuda çözümler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Misyon; plastikler dahil deniz kirliliğinin önlenmesi, azaltılması, hafifletilmesi ve ortadan kaldırılması, döngüsel ve mavi bir ekonomiye geçiş, okyanus kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi ve biyolojik olarak parçalanabilen plastikler, yeni yem ve gıda dahil yeni malzemelerin geliştirilmesi vb. amaçları içermektedir.

İklime Duyarlı ve Akıllı Şehirler[5]: Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentsel alanlarda yaşıyor. Bu oranın 2050 yılına kadar % 80’e ulaşması beklenmektedir. İklime Duyarlı ve Akıllı Şehirler alanında hazırlanan misyonun, COP21 Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (özellikle SDG11), AB için Kentsel Gündem ve Habitat III Yeni Kentsel Gündem gibi uluslararası politika çerçeveleri tarafından belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmaya yardımcı olacağı belirtilmiştir. Misyon ile 100 Avrupa kenti için2030’a kadar iklim nötr faaliyetlere yönelik sistematik dönüşümlerinde desteklemek,  bu faaliyetleri tanıtmak ve sergilemek hedeflenmektedir. Aynı zamanda yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlikten yararlanarak yenilik merkezlerine dönüştürmek amaçlanmaktadır.

Toprak Sağlığı ve Gıda[6]: Toprak Dünya’daki yaşam kaynaklarının temini için çok önemlidir ve 1 cm toprak üretmek 1000 yıla kadar sürmektedir. Toprak, üretim, yerleşim ve sanayi için daha fazla arazi talep eden artan nüfusun baskısıyla karşı karşıyadır. Ayrıca iklim değişikliğinden, erozyondan ve deniz seviyesindeki yükselmelerden de büyük ölçüde etkilenmektedir. Küresel toprağımızın yaklaşık % 33’ü bozulmuştur. Bu alandaki misyon ile, toprağın önemi konusunda farkındalık yaratmak, vatandaşlarla ilişki kurmak, bilgi oluşturmak ve toprak sağlığını ve toprak fonksiyonlarını eski haline getirmek için çözümler geliştirmek amaçlanmaktadır. Hedef, 2030’a kadar AB’deki tüm toprakların en az % 75’ini gıda, insanlar, doğa ve iklim için sağlıklı hale getirmektir. Aynı zamanda, deneyler ve yenilik imkanı sağlayacak “Yaşayan laboratuvarlar” ve iyi uygulamaların sergileneceği “Deniz Fenerleri” kullanılarak araştırma ve yenilik, eğitim ve öğretim, yatırımlar ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasıdır.

[1] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b389aad3-fd56-11ea-b44f-01aa75ed71a1/

[2] https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/2bac8dae-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1

[3]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN

[4]   https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/672ddc53-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1

[5] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc7e46c2-fed6-11ea-b44f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-160480388

[6] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ebd2586-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1/