Smart Specialization Strategy – Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi

Smart Specialization Strategy Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi

Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Avrupa Komisyonu’nun yenilenmiş uyum politikası kapsamında tasarlanan, hem ekonominin güçlü ve potansiyelinin analizine hem de geniş paydaş katılımı ile Girişimci Keşif Sürecine (EDP) dayalı müdahale için stratejik alanların tanımlanması ile karakterize edilen, mekana dayalı bir yaklaşımdır.

Bölgelerin kendi dinamikleri ile kendilerine özgü rekabet alanlarını yaratabilmeleri ve bu rekabet avantajlarını geliştirmeleri, bölgesel kalkınma açısından kritik bir öneme sahiptir. Sahip oldukları üretim tecrübelerini, ulusal ve uluslararası ürün ve hizmet bağlantılarını, kendi rekabet avantajlarını yaratmaları ve geliştirmeleri bağlamında değerlendirebilmeleri rekabetçiliğin en önemli ögeleri arasındadır. Bu bakış açısı ile değerlendirildiğinde ele alınan bölgenin avantajlarını, üstünlüklerini ve potansiyel rekabetçi alanlarını iyi tespit sektör-sivil toplum birlikteliğinde paydaşların ortak bir vizyon çerçevesinde bölgesel bir strateji geliştirebilmeleri, sürdürülebilir bölgesel gelişme ve kalkınma bağlamında başlıca ihtiyaçlar arasında yer almaktadır.

Akıllı uzmanlaşma, her bölgenin kendi rekabet avantajlarını tanımlamasını ve geliştirmesini sağlayarak Avrupa’daki büyümeyi ve işleri artırmayı amaçlayan yenilikçi bir yaklaşımdır. Kurulan ortaklık yapısı ve aşağıdan yukarıya yaklaşımıyla, yerel fonları, akademileri, iş alanlarını ve sivil toplumu bir araya getirerek AB fonlarının desteklediği uzun vadeli büyüme stratejilerini hedeflemektedir.

Strateji planı içerisinde hedeflenen unsurlar;

  • Akıllı (SMART): Bölgenin kendi güçlü yönlerini ve karşılaştırmalı varlıklarını belirlemek,
  • Uzmanlaşmış (SPECIALISED): Rekabet alanındaki araştırma ve yenilik yatırımlarına öncelik vermek,
  • Stratejik (STRATEGIC): Bölgesel yenilik için ortak bir vizyon tanımlamaktır.

Sorun Nedir?

Avrupa 2020[1], AB’nin önümüzdeki on yıl için büyüme stratejisidir. Değişen bir dünyada AB’nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomi olmasını istiyoruz. Bu üç karşılıklı güçlendirici öncelik, AB ve Üye Devletlerin yüksek düzeyde istihdam, verimlilik ve sosyal uyum sağlamasına yardımcı olmalıdır.

Somut olarak, Avrupa Birliği, 2020 yılına kadar ulaşılması için beş iddialı hedef belirlemiştir: İstihdam, Yenilikçilik, Eğitim, Sosyal içerme ve İklim / Enerji. Her Üye Devlet, bu alanların her birinde kendi ulusal hedeflerini benimsemiştir ve bunlar AB ve ulusal düzeylerde somut eylemler stratejinin temelini oluşturmaktadır.

Avrupa’daki ulusal ve bölgesel yetkililer, girişimci keşif sürecinde akıllı uzmanlaşma stratejileri tasarlayacak, böylece Avrupa Yapısal Yatırım Fonları (ESIF)[2] daha verimli kullanılabilecek ve farklı AB, ulusal ve bölgesel politikalar ile kamu ve özel yatırımlar arasındaki sinerjinin arttırılması amaçlanacaktır.

Amaçlanan Nedir?

1. İnovasyonu tüm bölgeler için öncelik haline getirmek

“Avrupa 2020”, politika yapıcıların akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin farklı yönlerinin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu düşünmelerini gerektirir. RIS3, sadece önde gelen araştırma ve yenilik (R&I) merkezlerinde değil, aynı zamanda daha az gelişmiş ve kırsal bölgelerde de bilgiye dayalı işlerin yaratılmasını ve büyümesini desteklemektedir.

2. Yatırımlara odaklanmak ve sinerjiler yaratmak

RIS3, ekonomik kalkınma çabalarını ve yatırımlarını her bölgenin göreceli güçlü yönlerine odaklar, ekonomik fırsatlarını ve ortaya çıkan eğilimleri kullanır ve ekonomik büyümesini artırmak için harekete geçer. Aynı zamanda, ulusal ve bölgesel programları ve özel yatırımları tamamlayan Avrupa politikaları ve fonları arasında sinerji sağlar.

3. İnovasyon sürecini iyileştirmek

RIS3 akıllı, stratejik seçimler ve kanıta dayalı politika oluşturma gerektirir. Öncelikler, aşağıdakiler tarafından desteklenen aşağıdan yukarıya girişimci bir keşif süreci temelinde belirlenir:

– Endüstriyel yapılar, kümeler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, bilim, teknoloji, beceriler, beşeri sermaye, çevre, pazara erişim, yönetişim sistemleri ve diğer bölgelerle bağlantılar ve bağlantılar dahil bir bölgenin varlıkları hakkında stratejik istihbarat,

– Yaşlanan nüfus, işgücü piyasası uyumsuzlukları, uzak konum ve çevresel hususlar dahil zorlukları,

– Rekabet avantajları ve mükemmellik potansiyeli örneğin, SWOT, öngörü ve trend analizleri, teknoloji haritalama, küme analizi, piyasaların girişimci bilgisi.

Böylece bölgeler arasında sürekli politika değerlendirme ve öğrenmeyi, deneyim paylaşımını ve iyi uygulamaları paylaşırlar.

4. Yönetişimi geliştirmek ve paydaşları daha yakından dahil etmek

RIS3, tüm paydaşları paylaşılan bir vizyon altında birleşmeye teşvik eder. Küçük, orta ölçekli ve büyük firmaları birbirine bağlar, çok düzeyli yönetişimi teşvik eder ve topluluk içinde yaratıcı ve sosyal sermaye oluşturmaya yardımcı olur.

Ekonomik gerekçeler yönünden politika tasarımı ve entegrasyonu için ekonomik dönüşüm için stratejiler geliştirmek ve uygulamak, ekonomik ve toplumsal zorluklara cevap vermek, Bölgeleri uluslararası yatırımcılar için daha görünür hale getirmek, Bir bölgenin dahili ve harici bağlantılarını iyileştirmek, Bilgi yayılımını ve teknolojik çeşitliliği teşvik etmek hedeflenmektedir.

Sonuç olarak, Avrupa Birliği 2020 Stratejik Planı olarak, Akıllı uzmanlaşma için ulusal / bölgesel araştırma ve inovasyon stratejileri (RIS3), beş önemli şey yapan entegre, mekana dayalı ekonomik dönüşüm gündemleridir.

Politika desteği ve yatırımları, BİT ile ilgili önlemler de dahil olmak üzere bilgiye dayalı kalkınma için kilit ulusal / bölgesel öncelikler, zorluklar ve ihtiyaçlara odaklar;

-Her ülkenin / bölgenin güçlü yanlarını, rekabet avantajlarını ve mükemmeliyet potansiyelini temel alırlar.

-Teknolojik ve aynı zamanda uygulamaya dayalı yeniliği destekler ve özel sektör yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlar.

-Paydaşları tam olarak dahil ederler ve yenilik ve denemeyi teşvik ederler.

-Kanıta dayalıdırlar ve sağlam izleme ve değerlendirme sistemlerini içerirler.


[1] A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth,  Europe 2020, https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

[2] European Structural and Investment Funds, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en