İşletmelerin süreçlerde ve çalışma alanlarında daha yeşil pratiklere geçmesi, iklim değişikliğine karşı önemli adımlardan birini oluşturuyor!

İşletmelerin süreçlerde ve çalışma alanlarında daha yeşil pratiklere geçmesi, iklim değişikliğine karşı önemli adımlardan birini oluşturuyor!

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yayınladığı Greening Enterprises yazısında, işletmelerin sadece üretimde veya kaynak kullanımında değil, çalışmanın her alanında yeşil dönüşüm pratiklerinin benimsenmesinin önemini vurguluyor.
İşletmelerin sağlıklı bir çevre ve iklim değişikliği konusunda ilerleme kaydetmede ve aynı zamanda adil bir geçişte ana aktör olduğu giderek daha fazla kabul edilmektedir. İşletmelerin sadece ürettikleri mal ve hizmetler açısından değil, aynı zamanda insanların çalıştığı yerler olarak da değerlendirilmesi önemlidir. İş yerleri, yeşil ekonomide iş fırsatlarının şekillendiği ve işçilerin ve işverenlerin kaynak verimliliğini artırma, çevre üzerindeki baskıyı azaltma ve işletmeleri daha yeşil hale getirme yollarını şekillendirebilecekleri yerlerdir.
 
Avrupa Birliği (AB), AB aday ülkeleri, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük işletmeler ve yüksek gelire sahip işletmeler 2021 yılında kaynak etkinliği önlemleri almada daha aktifken, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) de enerji tasarrufu ve atık yönetimi önlemleri almaktadır. Yeşil önlemler ekonominin tüm sektörlerinde alınmakta olup, teknik hizmetler sunan işletmelerden ziyade en çok karbon emisyonu yapan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bu tür girişimleri daha fazla uygulamaktadır.
 
Tüketiciler ve müşteriler, çevresel düzenlemeler, kültürel ve kurumsal faktörler yeşil girişimlere olan talebi artırmaktadır. Yasal düzenlemeler ve sürdürülebilir iş modelleri için yasal çerçeve, işletmelerin daha yeşil hale gelmesini ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmelerini daha iyi entegre etmelerini sağlamada güçlü araçlar olarak ortaya çıkmaktadır.
 
Yeşil girişimlerin etkisi arasında, işletmelerin üretim maliyetlerini düşürmesi veya etkilememesi yer alırken, yeşil geçiş, geleneksel enerji kaynaklarının yenilenebilir olanlarla değiştirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması temeline dayanarak küresel düzeyde iş yaratmaktadır. Ancak, bu işlerin nerede yaratıldığı ve yeşil süreçleri uygulayan işletmelerde mi yaratıldığı sorusu önemlidir.
 
İlerleme yolunda, iş dünyası özellikle küçük işletmeler aracılığıyla çevresel sürdürülebilirlik için çok şey yapmaktadır. Ancak adil bir geçiş, işletmelerin ve iş yerlerinin yüksek karbonlu uygulamalardan düşük karbonlu uygulamalara geçişinde ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamasında başarılı olmalarından daha fazlasını ifade eder. Ayrıca, işçilerin bu sürecin bir parçası olmasını da sağlamalıdır. İşletmelerin çevresel sürdürülebilirliğe doğru stratejilerini yeni koşullara uyum sağlarken izlemek ve bu stratejilere açık bilgi vermek için politika ve düzenleyici çerçeveyi iyileştirmek hayati önem taşımaktadır.

İşletmelerin yeşil dönüşümdeki önemli rolüne vurgu yapan dokümana ulaşmak için: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_861384/lang–en/index.htm