Tekstil, İnşaat ve Enerji Yoğun Sektörlerde Döngüsel Teknolojiler ve İş Modelleri İçin Endüstriyel Teknoloji Yol Haritası

Tekstil, İnşaat ve Enerji Yoğun Sektörlerde Döngüsel Teknolojiler ve İş Modelleri İçin Endüstriyel Teknoloji Yol Haritası

Avrupa Komisyonu, malzeme ve ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarını ele alan tekstil, inşaat ve enerji yoğun sektörler için 92 kilit döngüsel teknolojiyi ve inovasyon zorluklarını tanımlayan bir yol haritası yayımladı.

Araştırma ve yenilik için yeni ERA (Avrupa Araştırma Alanı) kapsamında hazırlanan bu yol haritası, Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki önemli ortaklıkları endüstriyel ekosistemlerle ilişkilendirip, araştırma sonuçlarını yayma ve ekonomide daha hızlı uygulamaya koyma çabalarını birleştirerek güncellenmiş AB Endüstriyel Stratejisi’nin uygulanmasını destekleyecek.

Özellikle enerji yoğun endüstriler, farklı AB endüstri ekosistemlerinde çeşitli değer zincirlerine hizmet ederek, döngüselliklerini de etkilemektedir. Bu sebeple bu raporda oldukça kapsamlı bilgilere yer verilmiştir.

Raporda Öne Çıkan Bazı Önemli Noktalar:

 • Döngüsel teknolojilerin potansiyelinden tam olarak yararlanmak için yalnızca malzemelerin ömrünü değil, tüm ürün hizmet değer zincirini etkileyecek bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Toplama, tasnif etme ve parçalara ayırma teknolojileri gibi geri dönüşüm öncesi teknolojiler de dahil olmak üzere kullanım ömrü sonu teknolojilerin piyasaya sürülmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.
 • Yeni ürün tasarımı ve gelişmiş malzemeler, tüm değer zinciri boyunca daha sistematik bir değişimi tetikleyecektir.
 • Dijital teknolojiler, ürünlerin yaşam döngüleri boyunca endüstriyel döngüsellik için kilit bir role sahiptir.
 • Regulasyonlar, AB Tek Pazarında döngüsel ekonominin gelişmesi için kilit rol oynamaktadır.
 • Daha fazla döngüsellik için AB yasal çerçevesi, Yeşil Mutabakat kapsamında hızla gelişmektedir. 2022’deki iki döngüsel ekonomi paketinde yer alan mevzuat önerileriyle AB, atık azaltma ve geri dönüşüme yönelik mevcut geri dönüşüm hedeflerini (2018), daha iyi izlenebilirlik için sürdürülebilir ürünleri sağlamaya yönelik kurallar ile tamamlamaktadır.
 • Tekstil ekosisteminde, tasarım veya ön geri dönüşüm aşamaları (toplama, ayırma ve sökme) geliştirmeden kullanım ömrünün sonundaki teknolojilere öncelik vermek, bu teknolojilerin faydalı etkilerini azaltabilmektedir. Ayrıca, moda sektörünün sürdürülebilirliği tüketim alışkanlıklarıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olduğundan, tüketici davranışıyla ilgili yönler özellikle tekstil ekosisteminin döngüselliği ile ilgilidir.
 • İnşaat söz konusu olduğunda, değişim yaratmak için daha geniş çabalara ihtiyaç söz konusudur. Tasarım, malzeme temini, geri dönüşüm ve yeniden kullanım aşamaları en fazla potansiyele sahipken, üretimin kendisinde (inşaat ve yapı) daha az potansiyel vardır. atık minimizasyonu, kaynak tasarrufu ve daha uzun ömür açısından en büyük döngüsellik potansiyelinin, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kaynak bulma ve tasarım aşamalarında kullanılan teknolojilerden beklenmektedir;
  • Kentsel Madencilik
  • Bina Bilgi Modellemesine Dayalı Uygulamalar
  • Modüler Tasarım
  • Şantiye Dışı İnşaat
  • Sayısal Malzeme Pasaportu
  • Dijital Teknolojilerin Desteklenmesi
 • Enerji yoğun endüstriler ise özellikle de kimya endüstrileri, birçok değer zincirinde malzeme ve ürünlerin tasarımı, dayanıklılığı ve yaşam döngüsü üzerinde büyük etkisi olan kilit sektörlerdir. Bu sebeple de döngüsel çözümler, bu malzeme ve ürünlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasında doğrudan rol oynuyor.
 • Komisyon, mevcut yol haritasının tamamen uyumlu olduğu, kimya sektörü için Ar-Ge önceliklerini belirleyen bir “Kimyasallar için Stratejik Araştırma ve Yenilik Planı” (SRIP) kabul etmiştir. Bu plan, endüstride biyo-bazlı malzemelerin kullanımı veya malzemelerin doğal geri dönüştürülebilirliği ile ilgilenen teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
 • Çelik sektörü ile ilgili olarak ise, hurda toplama ve işleme için çeşitli robotik teknolojiler gibi, geri dönüşüm teknolojileri ileri düzeydedir.
 • Seramik endüstrisine bakıldığında buradaki önemli bir öncelik, endüstriyel simbiyoz gibi artan malzeme ve enerji verimliliği dahil süreç optimizasyonudur. Yenilikçi sinterleme proseslerinin yanı sıra atık ısının depolanması ve yeniden kullanılması, enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Tüm ekosistemler için, istenen etkiyi yaratmak amacıyla teknoloji geliştirmeye yönelik bir yaşam döngüsü yaklaşımı benimsemek çok önemli olacaktır.
 • Özetle, AB endüstriyel ekosistemlerinin tekstil, inşaat ve enerji yoğun endüstrilere dönüşümü daha yeni başlamıştır ve yakından izlenmesi gerekecektir.

Referans: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/32f12c4b-9d89-11ed-b508-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-279513935